E ćhejanća thaj andar el ćheja, palal el stereotipurenθae thaj anglalgodisarematenθar

Maśkar 16 episoduria videosqe kamas te bariaras e romnjanqo dikhipen andar el ververutne thana (komuniteta, akademiko, aktivismo, thaj aver) kaj si len ekperiencuria e so maj ćaće, vakiarindoj palal e butia śerutne andar amenθe, e romanja, palal jekh maśkar rigisiardo dikhipen: thanutno aktivismo, civbikano dikhipen thaj participacia, komunitaro tradipen, romane ʒuvlikane misala, identiteta, kherutno thaj seksualo maripen, diskriminacia, biandipnasqe ćaćimata. dajpn, kana na-i tut putardo o udar k-el servicie, phanglimata LGBTQIA+.

Kherutne:

I Steluța Slate

I Steluța Slate sas siklărni rromani ćhibăqi ʒi and-o berś 2019, thaj akana si konsiliero artistiqo k-o Themutno Ćentro vaś e Kultura le Romenqe- Romano Kher. And-el e kodola deśujekh berśa kaj kerdias buti sar siklarni voj tradias thaj dias len vast le siklǒvnen thaj le siklǒvnăn andar o fòros Giurgiu, o foròs kaj voj kerdăs pesqi buti sar siklărni rromani ćhibăθar. Laqi buti sar siklărni na sasas numaj k-i katedra, voj kerdias maj but aktiviteturia vaś o akharipen e śkolaqo mukhipen maśkar e romnja siklǒvnănθar, aktiviteturia vaś o akharipen e ternenqe phanglimata and-el romane komuniteturia. Paśal i Asociacia E-Romnja kerdias ververutne aktiviteturia vaś o komunitaro bariaripen thaj o zoriaripen e romanianqo k-a o komunitaro nivelo. And-o vaxt so kerel kadala aktiviteturia vaś o arakhaipen thaj dikhipen e ćhavorrenqo thaj e romnianqo ćaćimata, voj kerel vi kulturikane thaj sikliaripnasqe aktiviteturia k-o laqo akanutno than butiaqo, Themutno Ćentro vaś e Kultura le Romenqe- Romano Kher. Kathe voj tradias o keripen e dujen pustika e romani ćhibiaqe thaj ververutne kulturikane butia. Voj maj kelel pesqe vi le poeziaҫa, and-o berś 2018 lilias o jekhto than k-o rog e poeziaqo xramosardi and-i romani ćhib ka-o Konkurso vaś Literalutno Keripen kerdino katar i revista Romano Vak khetanes e Themutno Ćentroҫa vaś e Kultura le Romenqe-Romano Kher.

I Florentina Manea

I Florentina Manea si jekh romni ʒuvlikani terni, akana si studenta k-i Universiteta andar o Bukureśti, kaj sikliovel Politikane Ʒanglimata and-i anglikani ćhib. Andar o berś 2020, i Florentina si mentora and-o programo vaś o mentorato ”Dajpen” inkerdino katar i Asociacia E-Romnja.
And-o vaxt kana sikliovelas and-o licevo, i Florentina kerdia buti sar voluntaro thaj vi and-el projekturia palal mamuj i diskriminacia, o ververipen, o inkiaripen e ternenqe and-i politika thaj socialutne pharimata. Akana, i Florentina si asistenta vaś o vakiaripen k-i Maśkarthemutni Banka andar i Rumunia, kaj kerel buti mamuj i diskriminaciaθar, labiarindoj politikane thaj ekonomikane tradimata kaj te kerel jekh diferencia and-o romenqe komunitaro ʒivipen.

E 1-to episodo- akhardsi i Maria Dumitru

I Maria Dumitru si jekh romni terni ʒuvlikani thaj kaj marel pes andar e manuśesqe ćaćimata andar i Rumunia. Sikliovias o Vakiaripen thaj Publikane Phanglimata k-i Universiteta andar i Kraiova thaj si lan jekh mastero and-e Genesqe Sikliarimata k-i Maśkarutni Universiteta Europikani andar i Budapesta, e izertaciaqo xramosaripen ”I butiardi diskriminacia thaj biphende paramićia palal i reziliencia: jekh kezesqo sikavipen palal el romnja andar i Rumunia kaj kerel informalo buti and-o Oslo”.
I Maria maj kerdias buti andar i Maśkarthemutni Banka andar i Rumunia thaj vi and-o jekh socialutno ćentro andar el imigranturia thaj manuśa bi kheresqo andar i Norvegia. Akana, Maria si roditria and-o projekto ”Encountering EU-citizens in precarious conditions: A qualitative study on social work and inclusion”.

E 2-to episodo- akhardsi i Bianca Varga

E 3-to episodo- akhardsi i Luminica Feraru

I Luminica Feraru si jekh romni andar e rroma baśavne, agorisardias I Fakulteta vaś el Administrative Ʒanglimata, si tradinitoria e siklioripnasqe projekturenqo thaj aktivista maj but e deśupanʒe berśenθar. Akana kerel buti ka-o Ćentro vaś I Inkiaripen thaj o Sikavipen e Thantuni Tradiciaqi andar o Giurgiu.

E 4-to episodo- akhardsi i Romina Grigore

I Romina Grigore si siklǒvni and-o XI-to klasa ka-o Teoritikano Licevo “Grigore Moisil” andar o foròs Mizil, thaj si rig andar o programo vaś o mentorato “Phenipen/Sisterhood” inkerdino katar i Asociacia E-Romnja thaj ćajlǒl laqe te kerel vervet kerimata sar voluntaro.

E 5-to episodo- akhardsi i Dana Vlăsceanu, romni aktivista

E 6-to episodo- akhardsi i Antonella Lerca Duda, romni aktivista

E 7-to episodo- akhardsi i Adelina Gușă

E 8-to episodo- akhardsi i Ileana Mihalache

E 9-to episodo- akhardsi i Nati, Elisa & Lizuca

E 10-to episodo- akhardsi i Anca Mezei

E 11-to episodo- akhardsi i Roxana Marin

E 12-to episodo- akhardsi i Oana Tabă

E 13-to episodo- akhardsi i Maria Manea

E 14-to episodo- akhardsi i Cerasela Bănică

E 15-to episodo- akhardsi i Semiramida Bălan

E 16-to episodo- akhardsi i Dinu Lucia - Cipi

E video materialuria si arakhavde maśkar e autoresqe caćimata thaj si i proprieteta e Asociaciaqi E-Romnja. Na daśtin te kopijn, te keren palal lenθe, te den len maj dur, te te publikin, te sikaven, te keren, te phiren lenθe, te keren aver butia palal lenθe vaj te keren vareso orso rig e materialestosqe arakhutno maśkar e autoresθar ćaćimata bi te pućhen e E-Romnja