Photovoice

DIKHIMATA PAL’ E RROMANI MATERNITETA
andar o Giurgiu, Mizil thaj i Valea Seakă

Dajphen și jekh lav kerdino katar ol rromane lava daj thaj phen. O phanglipen kadalenqo duj lava anǎvarel jekh sasto sistemo vaś o phenipen kerdo e rromnǎnθar kaś te del vast, te vazdel thaj te dikhel and-o keripen jekh dajaqo.

And-i Rumunia, e vakǎrimata pala I materniteta thaj o biandipen si dikhle palal jekh dikhipen e parne ʒuvlǎnqo, sikavde, andar I maśkarutni klasa, thaj kadaja buki kerel jekh dikhipnasqo tipo kaj anǎvarek I buki te aves daj. And-o sa kadava vaxy, e rromnja, e ćorre ʒuvlǎ, e ʒuvlǎ kaj si len verver nagimata, e ʒuvlǎ kaj na-i miśto e śereça, kodola katar o gav vaj kaj aven andar grupurǎminoritarurǎ si rigǎrde andar kadava dikhipenm sosqe I imaginǎ kadalenqi na del miśto ka-o kamlo kipo e dajaqo

Andar jekh aver rig, pala e rromnǎnqi materniteta del pes duma, maj but, nasul, o vakǎripen isindoj pherdo stereotipurenθar, anglal krisimatenθar thaj tradimata k-ol politike vaś o zorǎrdi sterilizacia. Sa kadava vakǎripen na dikhel o ćaćipen kaça e rromnja maren pen svaqo dives: ćorripen, o nanajpen e seksualutni edukaciaqo, bidośta servicie vaj o nanjpen k-ol servicie vaś o dajaqo thaj biandipnasqo sastǎripen, o nanajpen e sastǎripnasqi infrastruktura, diskriminacia thaj institucionalutno rasismo.

I ekspozicia photo-voice rodel verevrutne eksperience e rromnǎnqo andar o Giurgiu, Mizil thaj I Valea Seaka, de kana les te kames te aves daj, o biandipen, o putaripen k-ol servicie, e diskriminacia katar ol autoriteturǎ, ʒi k-ol vastionasqo recelurǎ kaj keren maśkar ol ćheja thaj ol rromnja and-o vaxt kana si khamne, thaj vi pala so bianel.

Ame pakǎs ke si but importanto kaj ol rromnja te aven len platforme kaś te anǎvaren penqe dikhimata pala I materniteta, ku sea ol pharimata, responsabiliteta thaj specifike bukǎ fiesavǎqi komuniteta. Amaro keripen sikavel sea kadala godisarimata, thaj vi I thanutno keripen e rromnǎnqo kaś te barǎrel o putaripen k-ol servicie vaś o dajaqo thaj biandipnasqo sastǎripen. 

 Keras kadaja ekspozicia e rromnǎnqo, thaj vi kodolenqo kaj dikhen amen pakivpnaça, kaj si len ik godi putardi thaj kaj kamel te ʒanel, dinkǎl e stereotipurenθar thaj anglal krisimatenθar.

I ekipa E-Romnja
dajphen.ro