Bariaras khetanipnasqe phanglimata andar e romnja

Sode maj but var, palal o dajpen e romnjanqo del pes duma nasul, o mothovipen isindoj pherdo e stereotipurenθar, anglutnekrisinimatenθar thaj tradimatenθar k-el politike vaś i zoriardi sterilizacia. And-o sa kadava vaxt, kana na-i seksualutno sikavipen, kana na-i dośta servicie andar e biandipnasqo sastipen, kana na-i sastiaripnasqi infrastruktura thaj servicie and-o sastiaripen, o rasismo intitucionalutno si jekh andar el but pharimata save ame dikhlăm len and-e romane komuniteturia kaj ame keras buti. Kadja ke kana na si putaripen k-el servicie thaj k-o statosqo vastipen, e romnja bariaren korkore penqo ”sundal” kaj den penqe vast korkore, kaś te nakhen maśkar kadava pharo proceso e bute pharimatença dine vi katar o intitucionalo sistemo thaj vi katar i societeta.
And-o ćhon e majosqe, E-Romnja- I Asociacia vaś o Sikavipen e Romnjanqe Ćaćimata lias te kerel o projekto DajPhen – Vastipnasqe phanglimata vaś e romnja kerdino khetanes e O Romenqo Ćentroça vaś e Sastiaripnasqe politike – SASTIPEN p-o jekh vaxt e biśthajśtare ćhonenθar.
Kadala doj parteneruria kamen te bariarel o daśtipen e vulnerabiluria khetanimata (romnja, ternia thaj terne roma kaj maren pen e buti thaj maśkar rigisardi dikriminacia – etnikani, genesqi, ekonomikani, phuripnasθar) andar e roma komuniteturia andar i Valea Seakă (o źudeco Bakau), Mizil thaj Giurgiu te aven len o putaripen k-el sastiaripnasqe servicie thaj materniteta kaś te bariarel o socialutno andralipen.
Kadja ke, and-o vaxt e kadalenqe doj berśa keripnasqo, kerela pen aktiviteturia sar si: sfaturia e publikane themutne, thanutne thaj fororutne autoriturença kaś te laćharen pen el sastiaripnasqe servicie thaj infrastrukture, thaj vi te bariarel pes o putaripen k-el servicie andar el romnja; advokacy kerimata vaś o laćharipen e sastiaripnasqe politike thaj o tikniaripen e nasulenqe kerimata intitucialutne vaś e romnja; atelieruria vaś i informacia e romnjanqo andar e ćaćimata and-o sastipen, o putaripen k-el sastiaripnasqe servicie, materniteta, familiaqi planifikacia; atelieruria andar el murśa kaś te bariarel pes penqi implikacia and-o vaxt kana el romnja/phiramnja si phare thaj and-o proceso e ćhavenqo bariaripen; sikavimata vaś e sikliarne thaj el sastiaripnasqe mediatorea palal e biandipnasqo sastipen thaj i seksualutno sikavipen; atelieruria andar el roma sastiarne thaj el gaʒe sastiarne kaś te keren maj but and-o keripen e sastiaripnasqe servicie.
O vakiaripen ”E empirikane eksperiencie e romnjanqe dikhindoj o putaripen e sastiaripnasqe servicie vaś o biandipen- sar te avas khetans and-o proceso vaś o dajpen kana na si o stato” si o jekhto publikano evenimento kaj kamas te sikavas e pharimata savenҫa e romnja maren pen kana si te puatren e sastiaripnasqe servicie. Dena duma romnja andar el komuniteturia kaj ame keras buti sar romnja aktiviste.
O evenimento avela les than and-o dives e 31-to augusto 2021, k-el ćeasuria 15:30, maśkar i platforma Zoom.

Andar E-Romnja:
E-Romnja- I Asociacia vaś o Sikavipen e Romnjanqe Ćaćimata si jekh ʒuvlikani romani organizacia, apolitikani thaj bi-profito kaj marel pes andar e ćaćimata e ćghajanqo thaj e romnjanqo. Maśkar amare aktiviteturia ame kamas: o thovipen e programurenqo kaj dikhen palal e pharimata e romnjanqo; o thovipen e genesqo dikhipen and-el savorre programuria andar el roma thaj na numaj; o laćharipen e polititurenqo thaj el maśkarimatenqo and-el domenie: o butiaqo foros, sikliaripen, sastiaripen, krisinipen, kultura vaj orso aver domenio kaj śaj te anel akharipen thaj laćharipen; o mangipen e romnjanqe ćaćimata, o zoriaripen e civikani thaj politikani participacia e romnjanqi k-o thanutno thaj themutno nivelo. www.e-romnja.ro

Andar o SASTIPEN:
E Romenqo Ćentro vaś e Sastiaripnasqe Politike – SASTIPEN si jekh non-guvernamentalutni organizacia andar i Rumunia, kerdini and-o berś 2007 kaj marel pes vaś jekh maj baro putaripen e romenqo k-el sastiaripnasqe servicie. SASTIPEN si les sar misia o sikavipen e socialutnesqo vakiaripen, e komunitetaqi participacia and-el strukture kaj len pen e decizie palal el publikane politike andar el roma thaj al gaʒe, maśkar o laćharipen e vakiaripnasqo maśkar el administrative strukture e autoturenqe thaj e komuniteturenqe ka-o thanutno, themtno thaj maśkarthemutno nivelo, thaj vi o akharipen e keripnasqe organuria, andar kodoja kaj dikhel o uśtipen e manuśqe ćaćimata, kadja sar sikavel vi e asociaqe obiektivuria. http://www.sastipen.ro

Andar o Programo Active Citizens Fund Romunia
O Programo Active Citizens Fund Romunia si pokindo maśkar el Granturia SEE 2014-2021. O generalo objektivo e Granturenqe si te tikniarel e ekonomikane thaj socialutne riga thaj te zoriarel e bilaterale phanglimata maśkar el 15 beneficiare thema thaj el dinipnasqe thema ( i Islanda, o Liechtenstein, i Norvegia). O programo si tradino katar jekh konsorcio kerdino andar i Fundacia vaś o Bariaripen e socialutniaqi Societeta, i Fundacia vaś o Parteneriato, o Ćentro vaś e Resurse andar o Romenqe Komuniteturia, i Fundacia PACT thaj Frivillighet Norge, kaj si o Fondosqo Operatoro anaviardo katar o FMO- O Oficio e Financiaro Mekanismo e Granturenqo SEE thaj Norvengienqo. Active Citizens Fund Romunia dikhel palal o zoriaripen e civikani societetaqi thaj e civikani cetaceniaqi thaj palal o bariaripen e daśtinimatenqo e vulnerabile grupurenqo. Jekh sasti dinipnaҫa katar 46.000.000 euronθar, o programo dikhel palal o bariaripen pe lungo vaxt e sustenabilitakiaqi thaj e daśtinipnasqi e sektorosqe e civikani societeta, bariarindoj pesqo rolo and-o sikavipen e demokratikani participacia, e civikani cetaniaqi thaj e manuśqo ćaćimata thaj phanglindoj maj miśto e bilateraluria phanglimata e dinipnasqe themenҫa i Islanda, o Liechtenstein thaj i Norvegia. Andar maj but informacie andar Active Citizens Fund Romunia, rugisaras tumen te ʒan p-i patrin www.activecitizensfund.ro. Andar maj but informacie andar e Granturia SEE thaj Norvegiene, ʒan p-i patrin www.eeagrants.ro.

Kontakto: I Roxana Oprea, Eksperto PR

roxana.oprea@e-romnja.ro