I rig andar o advokacy si jekh rig andar o tradinipen kaś te dikhas ke:

e pharimata e ćhajanqe andar sol trin komunitetură kaj ame keras buti (Valea Seaca, Mizil thaj o Giurgiu) rodel pen p-i agenda e thanutne autoturirenqe thaj k-el publikane politike
o putaripen e ćhajanqe thaj e romnjanqe kel servicie vaś o sastipen thaj dajpen si laćhardo
e romnja si kothe kaj inkerel pes o vakăripnasqe kerimata thaj kaj lel pes el decizie ka-o thanutno nivelo
Previous slide
Next slide

Vakăripen thanutne autoritetură

Vakăaripen themutne autoritetură

Ropdipen