Vakăripen thanutne autoritetură

Vakǎripen: ”O barǎripen thaj o laćharipen e putaripnasqo k-el sastǎripnasqe servicie andar el romnja” (22.09.2021- Ploieśti, 25.11.2021-Bakau, 13.12.2021-Giurgiu)

Pharimata arakhle k-o thanutno nivelo:

 • e ćhajanqi thaj e romnǎnqi diskriminacia kana ʒan k-el servicie vaś o bjandipnasqe thaj seksualutne servicie;
 • e sastǎripnasqe butǎrne na kamen te thon pen te keren penqi sastaripnasqi buti and-el romane komuniteturǎ. Si but familiaqe sastǎrne kaj na kamen de dikhen k-el roma;
 • na-i specialunte sastǎrne;
 • na-i sikavipnasqe kampanie thaj nići themutne programurǎ vaś o screening e kanćerosqe k-o uterino kolo, mamaro, testarǎ Babeś-Papanikolau, thaj but aver.

Laćharimata rodine:

 • jekh barǎripen jekhes savaxtutnes vakǎripen maśkar el thanutne autoriteturença thaj e komunitaqe manuśença, andar o rodipen e laćharimatenqo andar I komuniteta (o laćharipen e sastǎripnasqe servicie, maj baro puteripen andar el romane
  komuniteturǎ, maj but andar el ćhaja thaj andar el romnja, te kosel pes o sistemiko thaj institucionalutno rasismo);
 • o zorǎripen e Tradimatenqo vaś I publikano Sastǎripen andar o maripen mamuj e diskriminiaqo thaj o lokhoripen e putaripnasqo e romnjanqo k-el servicie vaś o bjandipnasqo thaj seksualutne servicie;
 • o thovipen e civikane societeta and-o sikavipen e romenqo komuniteturǎ palal el ćaćimata thaj so daśtin te keren si nasfale;
 • maj but programurǎ vaś o seksualutni edukacia andar el terne thaj el ternǎ andar el romane komuniteturǎ;
 • o laćharipen e legislativo kadro and-o domenio vaś e sastǎripnasqe servicie andar el komuniteturǎ thaj e sastǎripnasqe medierea;

Fotografie: