”DajPhen- Vastipnasqe phanglimata vaś e romnja”

Dajphen si jekh tèrmeno kerdo katar e romane lava daj thaj phen. O paśavipen e kadalenqe duj lava anavărel jekh sasto pheniaripnasqo sistemo kerdo e romnjanθar kaś te den penqe vast, te vazdiaren pen thaj te dikhel pen and-o proceso kana si te aves daj.
Sode maj but var, palal o dajpen e romnjanqo del pes duma nasul, o mothovipen isindoj pherdo e stereotipurenθar, anglutnekrisinimatenθar thaj tradimatenθar k-el politike vaś i zoriardi sterilizacia. And-o sa kadava vaxt, kana na-i seksualutno sikavipen, kana na-i dośta servicie andar e biandipnasqo sastipen, kana na-i sastiaripnasqi infrastruktura thaj servicie and-o sastiaripen, o rasismo intitucionalutno si jekh andar el but pharimata save ame dikhlăm len and-e romane komuniteturia kaj ame keras buti. Kadja ke kana na si putaripen k-el servicie thaj k-o statosqo vastipen, e romnja bariaren korkore penqo ”sundal” kaj den penqe vast korkore, kaś te nakhen maśkar kadava pharo proceso e bute pharimatença dine vi katar o intitucionalo sistemo thaj vi katar i societeta.

Cirdindoj katar kadala ćaćimata, khethanes e Romenqo Ćentroça vaś e Sastăripnsqe Politike- SASTIPEN kamas and-o projekto ”DajPhen – Vastipnasqe phanglimata vaś e romnja” te vazdas thaj te zoriarias e daśtimata e romnjanqo, e ternianqo thaj e ternenqo roma kaj maren pen e butiarde thaj rigisarde diskriminacie (etnikane, genosqe, ekonomikane thaj phuripnasqe, thaj aver) andar el romane komuniteturia katar i Valea Seacă, Mizil thaj o Giurgiu kaś te aven lenqe jekh vast katar jekh alternativo sistemo vaś o komunitaro vastipen. And-o sa kadava vaxt, jekh andar e projektosqe obiektivuria si te bariarias o putaripen k-el servicie vaś e biandipnasqo sastipen thaj dajpen kaś te bariarias i socialutni inkluziunia.
Kadja ke, and-e duj berśa, kerasa maj but kerimata, kadja sar si:
– atelieruria vaś i informacia e romnjanqo andar e ćaćimata and-o sastipen, o putaripen k-el sastiaripnasqe servicie, materniteta, familiaqi planifikacia;
– sikavimata thaj vastipen anglal thal palal o biandipen andar e ćheja thaj e romnja;
– kerimata vaś jekh maj baro dikhipen e romnjanqo buti thaj lenqo aktivismo kaj inkiaren les and-el komuniteturia;
– atelieruria andar el murśa kaś te bariarel pes penqi implikacia and-o vaxt kana el romnja/phiramnja si phare thaj and-o proceso e ćhavenqo bariaripen;
– sfaturia e publikane themutne, thanutne thaj fororutne autoriturença kaś te laćharen pen el sastiaripnasqe servicie thaj infrastrukture, thaj vi te bariarel pes o putaripen k-el servicie andar el romnja;
– advokacy kerimata vaś o laćharipen e sastiaripnasqe politike thaj o tikniaripen e nasulenqe kerimata intitucialutne vaś e ćheja thaj e romnja;
– sikavimata vaś e sikliarne thaj el sastiaripnasqe mediatorea palal e biandipnasqo sastipen thaj i seksualutno sikavipen;
– atelieruria andar el roma sastiarne thaj el gaʒe sastiarne kaś te keren maj but and-o keripen e sastiaripnasqe servicie;

O projekto ”DajPhen – Vastipnasqe phanglimata vaś e romnja” si kerdino katar e E-Romnja- I Asociacia vaś o Sikavipen e Romnjanqe Ćaćimata khetanes e O Romenqo Ćentroça vaś e Sastiaripnasqe politike- SASTIPEN thaj si les jekh financaria and-el love e 250.000 euronθar, maśkar o programo Active Citizens Fund România, financime katar i Islanda, Liechtenstein thaj i Norvegia maśkar el Granturia SEE 2014-2021.
_ _ _
E-Romnja- I Asociacia vaś o Sikavipen e Romnjanqe Ćaćimata si jekh non-guvernamentalutni organizacia ʒuvlikani roamni kerdini and-o berś 2012 kaj marel pes vaś anaviaripen, vaś o sikavipen thaj vaś o bariaripen e kerimatenqo e ćhejanqo thaj e romnjanqo and-i societeta thaj and-el romane komuniteturia.
E Romenqo Ćentro vaś e Sastiaripnasqe Politike- SASTIPEN si jekg non-guvernamentalutni organizacia kerdini and-o berś 2007 kaj marel pes vaś jekh maj baro putaripen e romenqo k-el sastiaripnasqe servicie.

O projekto ”DajPhen – Vastipnasqe phanglimata vaś e romnja” si kerdino katar e E-Romnja- I Asociacia vaś o Sikavipen e Romnjanqe Ćaćimata khetanes e O Romenqo Ćentroça vaś e Sastiaripnasqe politike – SASTIPEN thaj si les jekh financaria and-el love e 250.000 euronθar, maśkar o programo Active Citizens Fund România, financime katar i Islanda, Liechtenstein thaj i Norvegia maśkar el Granturia SEE 2014-2021; So si and-i kadaka prezentacia na-i ćaćes i oficialutni pozicia e Granturenqe SEE thaj Norvegienqe 2014-2021; andar maj but informacie dikhen www.eeagrants.org. Informacie palal Active Citizens Fund Rumunia daśtin te dikhen len k-o www.activecitizensfund.ro.

Proiekto inkerdino e: